پروژه نیروگاه بوشهر

توضیحات

مشترینیروگاه بوشهر
مجریمیهن سازان قدر
 جرثقیل سقفی
وب سایت#