English | | 021-26215425 | info[at]msgindustry.com

سایبان استادیوم شیراز

مشخصات پروژه

مشتری: سازمان تربیت بدنی

این سازه قسمت سایه بان ورزشگاه یا کایت های فلزی منتاژ شده روی قسمت بتنی می باشد.
وزن هر عدد کایت 16 تن که با استرات های ساخته شده از لوله به هم متصل شده است